همکار گرامی این درگاه جهت ارتباط مستقیم پرسنل با دفتر مدیریت عامل شرکت میباشد